Pentol GmbH («Pentol») Genel Satın Alma Koşulları

 

Koşulları (PDF olarak) buradan indirin:

Genel Satın Alma Koşulları

I. Kapsam

(1) Mevcut Genel Satın Alma Koşulları ("satın alma koşulları"), taşınır malların ("mallar" veya "ürünler") teslimi ile ilgili olarak Pentol'ün ("tedarikçi") iş ortakları ve tedarikçileri ile yapılan tüm ticari işlemler için geçerlidir ve / veya hizmetler, bir tedarikçinin bu malları ve / veya hizmetleri doğrudan sağlaması veya üçüncü şahıslardan satın alması dikkate alınmaksızın. Bu satın alma koşulları yalnızca, tedarikçinin Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 14. Bölümü anlamında bir girişimci, bir kamu hukuku kuruluşu veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması durumunda geçerlidir.

(2) Bu satın alma koşulları, herhangi bir zamanda yürürlükte olduğu üzere, Pentol'un bu koşullara açıkça atıfta bulunmak zorunda kalmadan aynı tedarikçiyle taşınır malların ve / veya hizmetlerin satışı ve / veya teslimi ile ilgili gelecekteki sözleşmeler için çerçeve anlaşma olarak uygulanacaktır. her bir durumda satın alma; Satın alma koşullarımızın en son sürümüne şu adresten erişilebilir: www.pentol.net/indirilenler.

(3) Mevcut satın alma koşulları münhasıran geçerli olacaktır. Tedarikçinin çelişkili, farklı veya tamamlayıcı hüküm ve koşulları, bir sözleşmeye dahil edilmelerinin kapsamı Pentol tarafından yazılı olarak açıkça tanımlanıp kabul edilmedikçe hariç tutulur. Bu rıza kaydı, Pentol tedarikçinin hüküm ve koşullarından haberdar olmakla birlikte tedarikçiden teslimatları çekincesiz kabul etse bile geçerli olacaktır.

(4) Tedarikçi ile yapılan ayrı ayrı anlaşmalar (her türlü ek, değişiklik ve tadilat dahil) bu satın alma koşullarındaki hükümlerin önüne geçecektir. Ancak, bu bireysel anlaşmaların geçerli olması için yazılı form ve / veya Pentol'ün yazılı onayı gerekir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasından sonra tedarikçi tarafından Pentol'e yapılacak yasal olarak ilgili beyan ve bildirimlerin (son tarihler, hatırlatmalar, sözleşmenin feshi dahil) etkili olması için yazılı olarak yapılması gerekir.

(6) Yasal hükümlere yapılan atıflar yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu tür referanslar olmasa bile, yasal düzenlemeler ve yasal hükümler, bu satın alma koşullarında açıkça değiştirilmedikçe veya hariç tutulmadıkça genellikle sınırlama olmaksızın geçerlidir.

 

II. Bir sözleşmenin imzalanması

(1) Pentol tarafından verilen siparişler, yazılı olarak gönderilmedikçe veya onaylanmadıkça verilmiş sayılamaz. Yazılı sipariş olmadan yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Pentol'ün tedarikçinin tekliflerine, soruşturmalarına veya diğer beyanlarına yanıt vermemesi, yalnızca önceden yazılı olarak açıkça kabul edilmişse rıza olarak kabul edilebilir. Tedarikçi, revize edilebilmesi veya tamamlanabilmesi için bariz hataları (örn. Yazım veya yazım hataları) ve / veya eksik siparişleri veya eksik sipariş belgelerini gecikmeksizin Pentol'e bildirecektir. Aksi takdirde sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.

(2) Tedarikçinin siparişi miktarlar, fiyatlar veya teslimat tarihleri ​​açısından değiştirmesi gerekmedikçe, genellikle Pentol tarafından yazılı bir sipariş teyidi istenmez. Bununla birlikte, Pentol tarafından açıkça talep edilmesi halinde, tedarikçi siparişi bir (1) hafta içinde yazılı olarak teyit edecek veya siparişi çekincesiz ve gecikmeden işleme koyacaktır.
Ertelenmiş veya değiştirilmiş herhangi bir sipariş kabulü, Pentol tarafından kabul edilmesi gereken yeni bir teklif olarak kabul edilecektir. Aynısı, uzatılmış veya sınırlı veya başka şekilde değiştirilmiş bir siparişin kabulü için de geçerlidir.

(3) Tedarikçi, tüm teklifleri, tasarımları, taslakları ve örnekleri ücretsiz olarak sağlayacaktır. Pentol'ün talebi üzerine tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere ve gecikmeden bunları geri alacaktır.

 

III. Teslimat süreleri ve teslimattaki gecikmeler

(1) Pentol tarafından siparişte verilen teslim tarihi bağlayıcıdır. Tedarikçinin, kabul edilen teslimat sürelerinin karşılanamayacağını makul bir şekilde öngörebilmesi durumunda, tedarikçi, beklenen gecikmenin nedenlerini ve süresini gecikmeksizin Pentol'e yazılı olarak bildirecektir. Mutabık kalınan teslimat tarihinden önce, kısmi teslimatlar veya erken teslimatlar yalnızca Pentol'ün önceden yazılı onayı ile yapılabilir.

(2) Tedarikçinin kararlaştırılan performansı yerine getirmemesi veya kararlaştırılan teslimat süresi içinde gerçekleştirmemesi veya tedarikçinin teslimatta temerrüde düşmesi durumunda, Pentol'ün hakları - özellikle sözleşmenin feshi ve zararlar - yasal gerekliliklere tabi olacaktır. Bununla birlikte, bu paragraftaki hiçbir şey 3. paragrafta yer alan hükümleri hariç tutmaz veya hiçbir şekilde sınırlamaz.

(3) Tedarikçinin teslimatta temerrüde düşmesi durumunda, Pentol, geciken müşteri teslimatı ve geciken ürün başına 50 EUR tutarında bir sözleşme cezası talep edebilir. Bu bağlamda, tedarikçi, bu hükmün arka arkaya ihlallerini bu hükmün amacına uygun olarak tek bir ihlal olarak ele alma savunmasından feragat eder (Einrede des Fortsetzungszusammenhangs). Pentol, sözleşmenin fiili ifasına ek olarak, yasal gerekliliklere uygun olarak asgari zarar olarak bu sözleşme cezasını talep edebilir; Pentol, ek hasar talep etme hakkını saklı tutar. Pentol'ün geciken performansı kabul etmesi durumunda, sözleşme cezası en geç nihai ödeme üzerine talep edilecektir.

(4) Tedarikçi, Pentol'ün talebi üzerine teslimat için Pentol'e tam tazminat ödemediği sürece, Pentol tam teslimat talep etmeye devam edecektir. Geciken teslimatın kabulü, herhangi bir zarardan veya sözleşmeden doğan ceza taleplerinden feragat olarak kabul edilmeyecektir.

 

IV. Teslimat, risk transferi, kabulde gecikmeler, paketleme

(1) Bireysel olarak aksi kararlaştırılmadıkça casestüm teslimatlar siparişte belirtilen varış yerine ücretsiz olarak (INCOTERMS 2010'a göre DDP olarak adlandırılan varış yeri) yapılacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, siparişte varış yeri belirtilmemişse, tüm teslimatlar Pentol'un Almanya, 79639 Grenzach-Wyhlen, Degussaweg 1 merkez ofisine yapılacaktır. Varış yeri aynı zamanda performans yeridir.

(2) Her teslimat, herhangi bir zamanda yürürlükte olduğu gibi, Pentol'ün tedarikçilerinin kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tedarikçilerin kılavuzunun en son sürümüne şu adresten erişilebilir: www.pentol.net/indirilenler.

(3) Tedarikçinin veya acentelerinden birinin kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde Pentol'ün tedarikçilerinin kılavuzundaki hükümlere uymaması durumunda, Pentol teslimat başına 100 EUR tutarında bir sabit işlem ücreti talep edebilir. Bu bağlamda, tedarikçi, bu hükmün arka arkaya ihlallerini bu hükmün amacına uygun olarak tek bir ihlal olarak ele alma savunmasından feragat eder (Einrede des Fortsetzungszusammenhangs). Pentol, tedarikçinin Pentol'ün tedarikçiler kılavuzuna uymaması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan yeniden çalışma masrafları ve / veya diğer masraflar için de tedarikçiden ücret alabilir. Pentol, ek hasar talep etme hakkını saklı tutar.

(4) Mal veya hizmetlerin kazara kaybedilmesi veya kaza sonucu hasar görme riski, mal veya hizmetler ifa yerinde teslim edildiğinde Pentol'e geçer. Mal veya hizmetlerin kabulü konusunda mutabık kalınması durumunda risk, kabulün ardından geçer.

(5) Pentol tarafından kabul edilmenin temerrüdü yasal gerekliliklere tabidir. Tedarikçinin, Pentol'ün bir eylemi veya katılımı için belirli bir süre kabul edilmiş veya kararlaştırılmış olsa bile, Pentol'e açıkça performans sunması gerekir. Pentol'ün temerrüde düşmesi durumunda, tedarikçi yasal gerekliliklere uygun olarak ortaya çıkan ek masraflar için tazminat talep edebilir.

 

V. Bilgilendirme görevleri, taşeronlar

(1) Tedarikçi, üretim süreçlerindeki herhangi bir değişikliği, ürün veya hizmetlere yönelik malzeme veya parça teslimatlarında yapılan değişiklikleri, üretim yerlerindeki değişiklikleri ve ayrıca parçaların testi veya diğer herhangi bir kalite güvencesi için süreçlerde veya tesislerde yapılan değişiklikleri yazılı olarak Pentol'e bildirecektir. zamanında önlemler. Pentol, gerekli olduğu ölçüde, yukarıdaki değişikliklerin ürün üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığını inceleyebilir. Tedarikçi, talep üzerine bu tür bir inceleme için gerekli tüm belgeleri sağlayacak ve gerekli olduğu ölçüde denetimlere izin verecektir.

(2) Anlaşmaya varılan mal veya hizmetlerin sağlanmasında tedarikçinin fiili çalışanı olmayan taşeronların, serbest çalışanların, üst düzey tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların ("yetkili acenteler") kullanımı Pentol'e yazılı olarak bildirilmelidir. Tedarikçi, yetkili acentelerle olan sözleşmeye dayalı ilişkilerinde, tüm mal ve hizmetlerin tam ve gerektiği şekilde sağlandığını, mal ve hizmetlerin zamanında ve zamanında sağlanmasının uygun belgelerin yanı sıra Pentol tarafından yapılan düzenli denetimler yoluyla izlenebilmesini ve tüm yükümlülüklerin Pentol ile yapılan sözleşmeden doğan yetkili acente ile sözleşme ilişkisi için de geçerlidir.

(3) Yetkili acenteler, Alman Medeni Kanunu anlamında tedarikçinin yasal temsilcileri olarak kabul edilecektir. Kayıplar, gecikmeler, kesintiler, yetersiz performans veya yetkili acentelerin teslimat ve hizmetlerindeki diğer kusur veya hatalar, bu kayıpların nedeni ne olursa olsun, tedarikçiyi Pentol ile akdedilen sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır.

(4) Tedarikçinin veya yetkili temsilcilerinden birinin Pentol tesislerinde hizmet vermesi durumunda, tedarikçi, hizmetlerin sağlanmasından önce Pentol tarafından sunulan harici şirket sözleşmesini ve bu harici şirket sözleşmesinin de yetkili temsilcilerinin imzalandığından emin olacaktır. Pentol'ün fabrika yönetmeliklerinde yer alan diğer tüm hükümler ilgili kişiler tarafından tam olarak uygulandığından.

 

VI. Fiyatlar, faturalar, ödeme koşulları, mahsup ve saklama

(1) Siparişte gösterilen fiyat bağlayıcıdır. KDV ayrı gösterilmese bile tüm fiyatlara KDV dahil değildir. Bu aynı zamanda tedarikçi tarafından gerçekleştirilen tüm ek hizmetler için de geçerlidir.

(2) Bireysel olarak aksi kararlaştırılmadıkça casesfiyat, tedarikçi tarafından sağlanan tüm hizmetleri ve ek hizmetleri ve ayrıca tüm olası masrafları (örn. uygun paketleme, gümrük vergileri, ithalat ücretleri, nakliye ve sorumluluk sigortaları dahil nakliye maliyetleri) içerecektir.

(3) Orijinal fatura, fatura numarası, sipariş numarası, miktar, fiyat ve diğer sipariş detayları (Pentol ürün numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil olmak üzere Pentol'e sunulacaktır. Faturalar, mal teslimatlarından ayrı gönderilecektir. AB'nin gümrük bölgesi dışındaki bölgelerden yapılacak teslimatlar, faturanın bir kopyasını veya bir proforma faturayı içermelidir.

(4) Ödemeler, mutabık kalınan ödeme koşullarına uygun olarak yapılacaktır. Banka havalesi yoluyla yapılan ödemeler, Pentol'ün havale talimatının ödeme süresi sona ermeden önce Pentol'ün bankasına ulaşması koşuluyla, zamanında yapılmış sayılacaktır. Ödeme sürecine dahil olan bankaların neden olduğu gecikmelerden Pentol sorumlu tutulamaz. Ödemeler ancak uygun ve doğru fatura alındıktan sonra yapılır.

(5) Pentol, Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 353. Bölümü anlamında, vade tarihinden sonra herhangi bir faizden sorumlu tutulmayacaktır. Alınan herhangi bir gecikme faizi, taban oranın yüzde beş (5) puan üzerinde olabilir. Pentol tarafındaki herhangi bir ödeme gecikmesi yasal gerekliliklere tabidir. Yukarıdaki hükme halel getirmeksizin, Pentol'un temerrüt olarak değerlendirilebilmesi için önce tedarikçinin yazılı bir hatırlatması her zaman gereklidir.

(6) Pentol, müşterinin kararlaştırılan bedeli yerine getirmemesi durumunda Bölüm 320 BGB uyarınca yasal mahsup ve saklama haklarının yanı sıra performansı reddetme hakkını kullanabilir. Pentol'ün haklarına, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ödemeyi reddetme hakkı dahildir, ancak Pentol'ün tedarikçiye karşı eksik veya kusurlu mal veya hizmetlerden kaynaklanan muallak talepleri devam etmektedir.

(7) Tedarikçi, yalnızca iddiasının itiraz edilmediği veya kesinleşmiş olduğu ölçüde bir mahsup etme talebinde bulunabilir veya alıkoyma hakkını kullanabilir.

VII. Mülkiyetin korunması ve materyallerin sağlanması

(1) Malların mülkiyeti, bedelin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın teslimatta Pentol'e geçecektir. Bununla birlikte, Pentol'un tedarikçinin teklifini kabul etmesi durumunda, bireysel olarak kararlaştırılan fiyatın tam olarak ödenmesine tabidir. cases, malların mülkiyeti teslim edilen malların tam olarak ödenmesi üzerine geçer. Tedarikçinin herhangi bir uzatılmış başlık rezervasyonu işbu belgeyle hariç tutulmuştur.
(2) Tedarikçi, Pentol adına Pentol tarafından sağlanan malzemeleri işler, harmanlar veya birleştirir. Her iki taraf da Pentol'ün, yeni ürünlerin toplam değerine kıyasla Pentol'ün sağladığı malzemelerin değeriyle orantılı olarak oluşturulan yeni ürünlerin ortak mülkiyetini devraldığı konusunda hemfikirdir. Tedarikçi, teslim edilene kadar bu yeni ürünleri Pentol için saklayacaktır. 

VIII. Gizlilik, dokümantasyon ve referanslar

(1) Tedarikçi, Pentol tarafından sağlanan veya erişilebilir hale getirilen herhangi bir ticari veya teknik bilgiyi, bu bilgilerin halihazırda kamuya açıklanmamış olması durumunda üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek ve bu bilgileri yalnızca Pentol'e teslimatların gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişilere sunabilecektir. bu kişilerin de uygun ifşa etmeme yükümlülüklerine tabi olmaları koşuluyla, kendi ticari operasyonları.

(2) Pentol, çizimler, resimler, tasarımlar, hesaplamalar, açıklamalar, planlar, modeller, örnekler, teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Pentol tarafından verilen bir siparişin gerçekleştirilmesi için tedarikçiye sunulan tüm belgeler ve diğer kaynaklardaki tüm mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar. özellikler, veri depolama ortamı, diğer belgeler, araçlar, parçalar ve malzemeler. Yukarıdaki belgelerin ve kaynakların tümü yalnızca üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmenin ifası için kullanılabilir ve sözleşmenin ifası üzerine (yapılan kopyalar veya diğer kayıtlar dahil) Pentol'e iade edilecektir. Pentol tarafından sağlanan belge ve kaynaklara dayalı olarak yaratılan herhangi bir çalışma veya ürün, tedarikçi tarafından kullanılamaz, üçüncü şahıslara teklif edilemez veya teslim edilemez.

(3) Tedarikçi tarafından sağlanan tüm teknik dokümantasyon, çizimler, diyagramlar, tablolar, çizelgeler, fotoğraflar, yerleşim şablonları ve diğer dokümantasyon - veri depolama ortamlarında, basılı kopyalarda veya baskı materyallerinde - ve ayrıca tedarikçi tarafından sağlanan tüm örnekler, araçlar, malzemeler ve diğer işletim kaynakları tedarikçi tarafından sağlanması üzerine Pentol'un mülkü haline gelecektir. Yasal olarak izin verildiği ölçüde, Pentol ayrıca yukarıda belirtilen telif hakkına tabi tüm eserlerde tüm mülkiyet haklarını ve kullanım ve kullanım haklarını alacaktır. Yukarıdaki hakların devri, Pentol tarafından ayrı bir ödeme yapılmasını gerektirmez; tamamen siparişlerde verilen fiyatlar kapsamındadır.

(4) Pentol'ün açık yazılı izni olmadan tedarikçi, tedarikçi ile Pentol arasındaki ticari ilişkiyi hiçbir şekilde referans olarak kullanamaz.

IX. Kusurlu teslimatlar

(1) Aşağıda aksi belirtilmedikçe, tedarikçinin maddi ve / veya yasal kusurları ve / veya diğer görev ihlallerinde Pentol'un hakları yasal gerekliliklere tabidir.

(2) Yasal gerekliliklere uygun olarak, tedarikçinin sorumluluğu, risklerin Pentol'e geçtiği anda malların üzerinde anlaşılan kaliteye sahip olduğuna dair güvenceyi sınırlama olmaksızın içerecektir. Bireysel bir sözleşmeye dahil edilen - örneğin Pentol'ün siparişinde buna referans olarak - ve bu nedenle bu sözleşmenin konusunun bir parçasını oluşturan veya bu satın alma koşullarıyla aynı şekilde sözleşmeye dahil edilen ürün açıklamaları malların mutabık kalınan niteliği ve kalitesi olarak kabul edilecektir. Yukarıdaki hükmün anlamı dahilinde, ürün açıklamasının Pentol tarafından mı yoksa tedarikçi tarafından mı sağlandığı önemli değildir.

(3) Sec. 442, para. 1, cümle 2, BGB, Pentol, Pentol ağır ihmal nedeniyle sözleşmenin imzalanmasından sonra kusurun farkına varmasa bile, sınırlama olmaksızın kusur talep etme hakkına sahiptir.

(4) Teslimatta malları inceleme ve teslim eden tarafa herhangi bir kusur hakkında bildirimde bulunma yasal yükümlülüğü, aşağıdaki istisna dışında geçerli yasal hükümlere (Bölüm 377 ve 381 HGB) tabi olacaktır: Pentol'un teslimatta malları kontrol etme yükümlülüğü sınırlandırılacaktır. Pentol'ün mal girişi denetimleriyle, teslimat belgeleri dahil görsel kontroller ve Pentol'ün kalite güvence personelinin rastgele kontrolleri ile tespit edilebilecek kusurlara (örneğin, nakliye sırasında hasar, yanlış veya kısa teslimatlar). Kabulde mutabık kalınması durumunda, Pentol malları kontrol etmek zorunda olmayacaktır. Diğer tüm açılardan, bu yükümlülükler, her bir münferit olayda olağan iş akışı içinde makul bir çabayla teslimatların bir denetiminin yapılıp yapılmayacağına ve ne ölçüde yürütüleceğine bağlı olacaktır.
Yukarıdaki hüküm, daha sonra keşfedilen kusurları tedarikçiye bildirme yükümlülüğünü etkilemez. Tümünde cases, tedarikçi bu bildirimi 10 takvim günü içinde alırsa, Pentol tarafından yapılan bir şikayet (kusur bildirimi) zamanında ve gecikmeden yapılmış sayılır.

(5) Tedarikçi, söz konusu malların kusurlu olmadığı anlaşılsa bile, tüm inceleme ve düzeltme maliyetlerini (herhangi bir sökme ve kurulum maliyeti dahil) karşılayacaktır. Pentol'un kusurların giderilmesi için haksız iddiaların neden olduğu zararlar için tazminat sağlama sorumluluğu etkilenmez. Bununla birlikte, Pentol, yalnızca Pentol, söz konusu malların kusurlu olmadığını veya herhangi bir kusurun bulunmadığını fark etmemede büyük bir ihmalkar olduğunun farkındaysa sorumlu olacaktır.

(6) Tedarikçinin Pentol tarafından belirlenen makul bir süre içinde bir çözüm sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda (ya arızayı düzelterek ya da Pentol tarafından seçilen kusurlu olmayan bir ürünü teslim ederek), arızayı düzeltebilir kendisi ve masraflar için tazminat talep etmek ve / veya tedarikçiden peşin ödeme yapmak. Tedarikçinin telafi tedbirlerinin başarılı olmaması veya Pentol'e makul olmayan bir yük getirmesi durumunda (örn. Özel aciliyet, operasyonel güvenlik tehlikeleri veya aşırı hasar potansiyeli nedeniyle) ek süre belirlenmesine gerek yoktur. Pentol tedarikçiye gecikmeden haber verir - mümkünse önceden.

(7) Tedarikçinin telafi edici bir önlem olarak bir yedek teslimat sağlaması durumunda, yedek malın iyi ve / veya şerefiyeden yapıldığını açıkça ve etkili bir şekilde beyan etmediği sürece, değiştirilen mallar tekrar orijinal sınırlama süresine tabi olacaktır. anlaşmazlıkları önlemek ve / veya tedarikçi ilişkisinin devamını sağlamak.

(8) Diğer tüm açılardan, Pentol, maddi veya yasal kusurlar olması durumunda yasal gerekliliklere uygun olarak satın alma fiyatını düşürme veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Pentol ayrıca yasal gerekliliklere uygun olarak hasar ve masrafların geri ödenmesini talep edebilir.

(9) Pentol, tedarikçi tarafından teslim edilen bir üründe bir kusur keşfederse veya daha sonraki bir zamanda haklı bir müşteri şikayeti sonucunda bir kusur keşfedilir ve ürün bu nedenle Pentol tarafından iade edilmeli ve / veya engellenmelidir. , tedarikçi Pentol'a 100 EUR tutarında sabit bir taşıma ücreti ödeyecektir. Bu işlem ücreti, ortaya çıkan tazminat talepleriyle mahsup edilemez. Pentol, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplu ürünler de dahil olmak üzere kusurlu ürünleri toplayabilir ve daha büyük nakliye birimlerinde tedarikçiye iade edebilir. Tedarikçi, kusurlu ürünlerin her iade gönderimi için 100 EUR'luk bir taşıma ücreti ödeyecektir. Bu bağlamda tedarikçi, bu hükmün ardışık ihlallerini, bu hükmün amacına yönelik bir ihlal olarak ele almaktan (Einrede des Fortsetzungszusammenhangs) feragat eder. Bu durumda tedarikçi, Pentol tarafından yapılan tüm düzeltme masraflarını ve diğer masrafları üstlenecektir.

(10) Pentol markasıyla işaretlenmiş ve Pentol tarafından yasal olarak iade edilmiş veya kabul edilmemiş herhangi bir ürün tedarikçi tarafından imha edilmeli ve üçüncü şahıslara satılmamalıdır. Bu hükmün her ihlali, malların değerinin iki katı olan ancak 15,000 Euro'dan daha az olmayan bir cezaya tabidir. Bu hükmün ardışık ihlallerini, bu hükmün (Einrede des Fortsetzungszusammenhangs) bir ihlali olarak ele alma savunması burada hariç tutulmuştur.

X. Tedarikçi başvurusu

(1) Pentol, malların kalitesindeki veya durumundaki herhangi bir kusur nedeniyle Pentol tarafından yapılan herhangi bir iddiaya ek olarak, bir tedarik zinciri (Secs. 478, 479 BGB uyarınca tedarikçi başvurusu) içinde yasal başvuruda bulunabilir. Pentol'ün rücu hakkı, Pentol'ün söz konusu durumda müşterisine sağlamak zorunda olduğu tedarikçiden tam olarak aynı çözümü (onarımlar veya değiştirme teslimatları) talep etmeyi içerir, ancak bununla sınırlı değildir. Bununla birlikte, yukarıdaki hüküm, Pentol'ün uygun bir hukuk yolu seçme hakkını hiçbir şekilde sınırlamaz (Bölüm 439, para. 1, BGB).

(2) Pentol bir müşteri tarafından yapılan kusurlar için bir hak talebini tanımadan veya çözmeden önce (Bölüm 478, paragraf 3 ve 439, paragraf 2, BGB uyarınca masrafların geri ödenmesi dahil), Pentol tedarikçiye bildirimde bulunacak ve kısa bir açıklama sağlayacaktır. tedarikçiden yazılı bir açıklama talep edin. Bu beyan makul bir süre içinde verilmezse ve dostane bir çözüm bulunamazsa, Pentol tarafından fiilen sağlanan tazminatın Pentol müşterisine borçlu olduğu kabul edilecektir. Böyle bir durumda tedarikçi, aksini ispat etme hakkını saklı tutar.

(3) Pentol tarafından paragraf 1 uyarınca yapılan tüm talepler, mallar bir tüketiciye satılmadan önce örneğin kurulum yoluyla Pentol veya bir Pentol müşterisi tarafından önceden işlenmiş veya işlem görmüşse de geçerli olacaktır.

XI. Ürün yükümlülüğü ve zorunlu sigorta

(1) Tedarikçi, Pentol'e karşı yapılan herhangi bir ürün sorumluluğu iddiasına karşı, ortaya çıkan hasarın tedarikçi tarafından teslim edilen malların kusurundan kaynaklanması durumunda tazmin edecektir. Bu hüküm, tedarikçinin kusuru veya ihmalinden kaynaklanan sorumluluk talepleri için de geçerli olacaktır. Hasarın nedeni tedarikçinin sorumluluğunda olduğu ölçüde, sorumlu olmadığının tespiti tedarikçinin sorumluluğundadır.

(2) Yukarıdaki tazminat hükmü uyarınca tedarikçi, Pentol tarafından yürütülen geri çağırma kampanyaları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların iddiaları ile bağlantılı olarak Pentol tarafından yapılan tüm masraf ve giderleri üstlenecektir. Pentol herhangi bir geri çağırma önlemini tedarikçiye önceden bildirmeli, tedarikçinin geri çağırmada yardımcı olabileceğinden emin olmalı ve geri çağrının tedarikçi ile verimli bir şekilde yürütülmesini koordine etmelidir. Bununla birlikte, geri çağırma aciliyeti nedeniyle tedarikçinin bildirimi ve katılımı mümkün değilse, bu gerekli değildir.

(3) Ayrıca, tedarikçi, sözleşmenin sorumluluğunda olmayan ve tedarikçinin sorumluluğunda olan talepleri (örn. Kamu reklamları) sınırlamaya yönelik makul tedbirler nedeniyle Pentol tarafından maruz kalınan herhangi bir zarardan sorumludur.

(4) Yukarıdaki hükümler, tarafların diğer yasal taleplerine halel getirmeksizin uygulanır.

(5) Tedarikçi, Pentol ile yapılan sözleşme ilişkisi süresince, masrafları kendisine ait olmak üzere yeterli bir ürün yükümlülüğü sigorta poliçesi uygulayacaktır. Talep üzerine tedarikçi, Pentol'a ilgili sigorta belgesini sağlayacaktır.

XII. Sınırlama süreleri

(1) Bu bölüm hükümlerinde aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların talepleri yasal zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır.

(2) Bölüm 438, paragraf 1, sayı 3, BGB hükümlerine bakılmaksızın, kusurlara yönelik talepler için standart zamanaşımı süresi riskin geçmesinden itibaren üç yıldır. Bu üç yıllık zamanaşımı süresi, üçüncü şahısların mülkün iadesine ilişkin mülkiyet taleplerini düzenleyen yasal zamanaşımı süresine (Bölüm 438, paragraf 1, 1 numara, BGB) halel getirmeksizin, yasal kusurlara dayalı talepler için de gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır; üçüncü şahıslar yasal bir kusur nedeniyle Pentol aleyhine hak talebinde bulunabildikleri sürece, yasal kusurlara dayalı iddialar kanunen yasaklanmayacaktır.

(3) Yukarıdaki uzatmalar da dahil olmak üzere, Almanya mal satış kanunlarında belirtilen zamanaşımı süreleri, yasal olarak izin verildiği ölçüde kusurlara dayalı tüm sözleşme talepleri için geçerli olacaktır. İlgili Almanya mal satış yasaları bireysel olarak daha uzun zamanaşımı süreleri gerektirmedikçe, bir kusura dayalı olarak sözleşmeye bağlı olmayan hasar talepleri, geçerli yasal sınırlama sürelerine (Bölüm 195, 199 BGB) tabidir. cases.

XIII. İhracat kontrolleri ve gümrük vergileri

(1) Tedarikçi, ilgili Almanya, Avrupa (AB), Amerika (ABD) ihracat, tarife ve ticaret kanunlarının yanı sıra ülkesinin ihracat, tarife ve ticaret kanunlarından kaynaklanan malları için her türlü izin şartını Pentol'e yazılı olarak bildirecektir. teslimattan önce mümkün olduğunca erken menşe. Tedarikçi, aşağıdaki bilgileri ve verileri sağlayacaktır:
• Alman Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliğinin (AWV) Ek AL'de belirtildiği gibi ihracat listesi numarası veya geçerli ihracat listelerinin karşılaştırılabilir liste numaraları;
• malların ABD İhracat İdaresi Düzenlemelerine (EAR) tabi olması koşuluyla, ABD Ticaret Kontrol Listesinin İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN);
• emtia kodu (HS / CN kodu);
• menşe ülke (ticaret anlaşması / tercihli olmayan menşe), menşe etiketinin açıklaması D = üçüncü ülke / E = AB / F = EFTA;
• (uzun vadeli) tercihli menşe statüsüne (AB tedarikçileri) veya menşe belgelerine (AB dışı tedarikçiler) sahip mallar için tedarikçilerin beyanları;
• Pentol tarafından ihracat ve ithalat için gereken diğer tüm bilgi ve veriler ile malların daha fazla dağıtımı ve yeniden ihracatı.
Tedarikçi, yukarıdaki bilgi ve verilerdeki değişiklikleri gecikmeksizin yazılı olarak Pentol'e bildirecektir.

(2) Tedarikçinin paragraf 1 kapsamındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, tedarikçi, bu ihlalin bir sonucu olarak Pentol'un maruz kaldığı diğer dezavantajların yanı sıra maruz kalınan tüm masrafları ve hasarı karşılayacaktır (örneğin, yabancı ithalat vergileri için müteakip talepler, para cezaları). Ancak, bu hüküm yalnızca tedarikçinin bu sözleşme ihlalinden sorumlu olması durumunda geçerli olacaktır.

XIV. uyma

(1) Tedarikçi, ilgili teknik standartları (DIN standartları, VDE düzenlemeleri, VDI yönergeleri, DVGW kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve ürün güvenliğiyle ilgili geçerli yasal ve yasal düzenlemeleri (Alman Ürün Güvenliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gözetecektir. Yasa), Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) istihdam hakları, çalışma saatleri ve sağlık ve güvenlik hakkındaki tüm sözleşmeleri ve diğer tüm geçerli yasal ve resmi düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası kabul görmüş asgari çalışma standartları.

(2) Pentol, DIN EN ISO 14001'e göre bir çevre yönetim sistemi kullanır. Çevrenin korunması, Pentol'ün kalite kavramında önemli bir rol oynar. Tedarikçi, çevrenin korunmasına ilişkin tüm geçerli yasal düzenlemelere uyacak, Pentol'ün kurumsal ekolojik yönergelerine uygun bir çevre yönetim sistemi oluşturacak ve sürdürecektir ve faaliyetlerinin insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin kalıcı olarak azaltılması için sürekli çalışacaktır. Pentol'ün kurumsal ekolojik kılavuzlarına, herhangi bir zamanda yürürlükte olduğu gibi, şu adresten erişilebilir: www.pentol.net/declaration-of-principle.

(3) Tedarikçi, herhangi bir biçimde rüşvet veya yolsuzluk, insan hakları ihlalleri veya çalışanlarının ayrımcılığına, zorla çalıştırma veya çocuk işçiliğine aktif veya pasif veya doğrudan veya dolaylı olarak katılmayacaktır. Tedarikçi, minimum 15 yaşın altındaki çalışanları işe almayacaktır. ILO Konvansiyonu 138'de belirtildiği üzere kalkınma ülkeleri istisnasına tabi ülkelerde, asgari yaş 14'e indirilebilir.

(4) Tedarikçi, Pentol'e teslim edilen ürünlerin imalatına herhangi bir şekilde dahil olan tedarikçinin tüm yetkili temsilcilerinin yukarıdaki paragraf (1) ila (3) 'te yer alan yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır.

(5) Tedarikçi, teslim edilecek ürünlerin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı Yönetmeliğe (EC) uygun olduğunu garanti eder. Kayıt yükümlülüğünden muaf olmayan, tedarikçinin ürünlerinde bulunan tüm maddeler, REACH Tüzüğü hükümlerine uygun olarak geçiş dönemlerinin sona ermesi üzerine ön kayıt yaptırmalı veya kayıt ettirilmelidir.

(6) AB üyesi olmayan bir ülkede yerleşik tedarikçiler, adı ve adresi Pentol'e açıklanması gereken REACH Tüzüğü'nün 8. Maddesi uyarınca AB içinde bulunan tek bir temsilciyi (OR) atamakla yükümlüdür. OR, tedarikçinin tüm kayıt ve diğer REACH yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Ameliyathane tarafından yürütülen bir maddenin ön kaydı veya tescili, maddenin kayıt numarasını belirterek Pentol'e bildirilecektir. OR faaliyetlerini değiştirir veya durdurursa Tedarikçi derhal Pentol'ü bilgilendirecektir.

(7) Tedarikçi, tedarikçi tarafından teslim edilen ürünlerin, REACH Tüzüğünün 59. Maddesinin (1) ve (10) maddelerinde atıfta bulunulan aday listesindeki hiçbir maddeyi içermediğini garanti eder. Tedarikçi, teslim edilen ürünlerin aday listesinde madde içermesi durumunda Pentol'ü derhal yazılı olarak bilgilendirecektir; bu, aday listesine yapılacak eklemeler / değişiklikler için de geçerlidir. Tedarikçi, münferit maddelerin adlarını ve ağırlıkça ilgili yüzdelerini mümkün olduğunca kesin bir şekilde belirtmelidir.

(8) Tedarikçinin Alman Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) veya tehlikeli maddeleri kullanım sırasında açığa çıkarabilecek ürünler kapsamında tehlikeli madde vermesi durumunda, tedarikçinin Pentol veya servis sağlayıcılarına, istenmeden güvenlik bilgi formu.

(9) Tedarikçi ayrıca teslim edilen ürünlerin 1272/2008 (CLP) sayılı Tüzük (EC) 'de belirtilen şartlara uygun olduğunu garanti eder. AB dışı tedarikçilerin sorumlulukları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ameliyathanelerinin, teslim edilen ürünler için CLP Tüzüğünün 39-42. Maddeleri uyarınca Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine gerekli bildirimleri sunduğundan emin olmak dahildir.

(10) Tedarikçi tarafından Pentol'e teslim edilen ürünlerin 305/2011 sayılı Yapı Ürünleri Yönetmeliğine (AB) (CPR) tabi olması durumunda, tedarikçi performans beyanlarının hazırlanması için gerekli tüm bilgileri Pentol'e sağlayacaktır ve / veya tedarikçi tarafından uygun ve kalıcı bir formatta hazırlanan ve CE işaretini uygulayan performans beyanları ve / veya CPR ve Madde dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gerekliliklere uygun olarak bu ürünlere CE işareti uygulanmalıdır. 30/765 sayılı Yönetmeliğin (EC) 2008. Tedarikçi, CE işaretinin uygulanmasıyla, yapı ürününün beyan edilen performansa uygunluğunu ve CE işaretlerinin uygulanmasını düzenleyen tüm geçerli yasal düzenlemelere uygunluğunu garanti eder.

(11) Tedarikçi, Wall Street Reformu ve Tüketicinin Korunması Yasası'nın (“Dodd-Frank Yasası”) 1502.Bölümünde yer alan çatışmalı minerallerle ilgili tüm hükümlere uyacaktır. Tedarikçi tarafından teslim edilen ürünlerin üretimi veya işletimi için çatışmalı minerallerin gerekli olması durumunda, bu çatışan minerallerin menşei açıklanmalıdır. Tedarikçi, talep üzerine Pentol ve ilişkili şirketlerine, Dodd-Frank Yasası gereği ihtilaflı minerallerin menşei ve kullanımıyla ilgili eksiksiz dokümantasyonu gecikmeden sunacaktır.

(12) Tedarikçinin yukarıdaki hükümlerden birini ihlal etmesi durumunda, tedarikçi hem Pentol'u hem de ilişkili şirketlerini ve ayrıca müşterilerini herhangi bir maliyete, üçüncü şahısların taleplerine (doğrudan veya dolaylı zararlar için talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin edecektir. ) ve yukarıdaki hükümlerin ihlalinden kaynaklanan diğer dezavantajlar (örneğin para cezaları). Ancak, bu hüküm yalnızca tedarikçinin bu sözleşme ihlalinden sorumlu olması durumunda geçerli olacaktır. Ayrıca, Pentol herhangi bir zamanda söz konusu siparişi derhal iptal edebilir ve herhangi bir masrafa girmeden ilgili teslimatın kabulünü reddedebilir. Yukarıdaki hükümlerden hiçbiri, Pentol'ün tazminat talep etme haklarını hariç tutmaz veya hiçbir şekilde sınırlamaz. Siparişin iptali veya kabulünün reddedilmesi, tazminat taleplerinden feragat teşkil etmez.

XV. Geçerli yasa ve yargı yeri

(1) Bu satın alma koşulları ve Pentol ile tedarikçi arasındaki tüm yasal ilişkiler, sınırlama olmaksızın BM Sözleşmeler Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası ve uluslarüstü (sözleşmeli) yasal sistemler hariç Federal Almanya yasalarına tabidir. Uluslararası Mal Satışı. Mülkiyet haklarının muhafaza edilmesinin yasal gereklilikleri ve etkileri, Alman hukukunun seçimi geçerli ulusal yasa uyarınca geçersiz veya etkisiz olduğu ölçüde, malların bulunduğu yerde geçerli olan yasalara tabidir.

(2) Tedarikçi, Secs anlamında bir iş adamıysa. 1 et seq., HGB, bir kamu hukuku kuruluşu veya kamu hukuku kapsamındaki özel bir fon, sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar için münhasır ve uluslararası yargı yeri Lörrach, Almanya'daki yetkili mahkeme olacaktır. Ancak Pentol, teslimatlar için kararlaştırılan performans yerine tedarikçiye karşı iddialarını da beraberinde getirme hakkını saklı tutar.

 

Ağustos 2014 itibarıyla